Chronos SOUND äåøãú ãøééáøéí

äøùéîä ùì ãøééáøéí ùì Chronos òáåø SOUND, áçø àú äîåöø ùìê åäåøã àú äãøééáøéí.

äú÷ðé SOUND ùì Chronos:

ãøééáøéí ôåôìøééí ùì Chronos SOUND: